• Sylwia Starzyk - absolwentka Wydziału Artystyczno - Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego o specjalności edukacja wczesnoszkolna. Posiada kilkuletni staż pracy w zawodzie nauczyciela wychowania przedszkolnego. Realizuje zajęcia w zakresie podstawy programowej z wykorzystaniem dodatkowych programów edukacyjnych. Dba o rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci, ma na uwadze ich dobro i indywidualne predyspozycje.
  • Natalia Jałocha - absolwentka  Wydziału Artystyczno - Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego o specjalności pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, posiada dyplom licencjata pedagogiki zdrowia z rehabilitacją oraz dyplom technika terapeuty zajęciowego. Realizuje zajęcia w oparciu o własny program edukacji prozdrowotnej oraz warsztaty plastyczne. "Praca z dziećmi  dostarcza mi niezwykle dużo przyjemności oraz satysfakcji. Stawiam sobie za cel wzbogacanie wiedzy dzieci o zdrowiu i bezpieczeństwie. Warsztaty plastyczne to doskonały proces wyzwalający w dzieciach autentyczną radość tworzenia poprzez zróżnicowane techniki plastyczne."
  • Justyna Nadzieja - pomoc nauczyciela, dba o oprawę plastyczną  uroczystości oraz prowadzi zabawy i zajęcia plastyczne z dziećmi. Chętnie czyta dzieciom książeczki i kreatywnie bawi się z nimi. Dba o samodzielność  oraz o rozwój emocjonalny i społeczny dzieci.
  • Barbara Maj - nauczyciel dyplomowany nauczania początkowego, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie diagnozy i terapii psychologiczno - pedagogicznej, logopedii szkolnej i przedszkolnej oraz integracji sensorycznej z terapią ręki. Prowadzi grupowe zajęcia logopedyczne usprawniające aparat mowy oraz logorytmiczne, pozwalające upłynniać i doskonalić mowę. Prowadzi również zajęcia sensoplastyczne i sensoruchowe, pomagające doświadczyć dziecku schematu własnego ciała, pobudzić zmysły i wyobraźnię, uporać się z własnymi ograniczeniami.